Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

open-handedness /,əʊpən'hændidnis/  

  • Danh từ
    tính hào phóng