Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

onerousness /'ɔnərəsnis/  

  • Danh từ
    tính chất nặng nề, tính chất khó nhọc, tính chất phiền hà