Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

one-armed bandit /ˈwʌnˈɑɚmd-/  

  • noun
    plural ~ -dits
    [count] informal :slot machine