Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự ghét; sự ghê tởm
    thái độ làm cho người ta ghét nó