Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thuế nhập thị (đánh vào các hàng mang vào thành phố)
    nơi thu thuế nhập thị
    nhân viên thu thuế nhập thị