Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vật làm cùn, làm tù, làm trơ