Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obsecration /ɔbsi'kreiʃn/  

  • Danh từ
    sự cầu nguyện, sự khẩn cầu