Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obliteration /ə,blitə'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự xóa, sự xóa sạch
    sự phá sạch