Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

oblation /ou'bleiʃn/  

 • Danh từ
  lễ dâng bánh cho thượng đế
  đồ cúng
  sự hiến (tài sản) cho tôn giáo

  * Các từ tương tự:
  oblational