Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

objurgation /ɔbdʤə:'geiʃn/  

  • Danh từ
    sự trách móc, sự quở trách, sự mắng nhiếc