Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

objurgate /'ɔbdʤə:geit/  

  • Ngoại động từ
    trách móc, quở trách, mắng nhiếc