Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obduracy /'ɒbdjuərəsi/  /'ɒbdərəsi/

  • Danh từ
    sự cứng rắn, sự ngoan cố