Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nutriment /'nju:trimənt/  /'nju:trimənt/

  • Danh từ
    chất nuôi dưỡng; chất dinh dưỡng