Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều numina /'nju:minə/
    thần, ma (thần thoại La mã)

    * Các từ tương tự:
    numenrable