Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự cóng, sự tê cóng
    sự chết lặng đi