Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nugatory /'nju:gətəri/  /'nu:gətɔ:ri/

  • Tính từ
    vô giá trị; vô hiệu lực
    a nugatory argumently
    lý lẽ vô giá trị