Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

noticeably /'nəʊtisəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] dễ nhận thấy;[một cách] rõ rệt