Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính hay tò mò, tính thọc mạch