Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ feedbag)
    giỏ thức ăn cho ngựa (đeo ở cổ ngựa)