Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

normally /'nɔ:məli/  

  • Phó từ
    [một cách] thường;[một cách] bình thường;[một cách] thông thường