Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nonsense /ˈnɑːnˌsɛns/