Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

non-professional /'nɔnprə'feʃənl/  

  • Tính từ
    không chuyên, tài tử, nghiệp dư
    Danh từ
    người không chuyên nghiệp