Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự không thực hiện/hoàn thành (nhiệm vụ...)