Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

non-payment /nɒn'peimənt/  

  • Danh từ
    sự không trả [tiền]
    non-payment of debts
    sự không trả nợ