Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

non-fulfilment /'nɔnful'filmənt/  

  • Danh từ
    sự không thực hiện, sự không hoàn thành