Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

non-fiction /,nɒn'fik∫n/  

 • Danh từ
  văn tả thực (phân biệt với văn tả những tình huống hư cấu)
  I prefer non-fiction to fiction
  tôi thích văn tả thực hơn là văn hư cấu
  the non-fiction shelves in the library
  các kệ sách tả thực trong thư viện