Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

non-existence /'nɔnig'zistəns/  

  • Danh từ
    sự không tồn tại

    * Các từ tương tự:
    non- existence