Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

non-attendance /'nɔnə'tendəns/  

  • Danh từ
    sự vắng mặt, sự không tham dự (hội nghị...)