Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

non-appearance /'nɔnə'piərəns/  

  • Danh từ
    (pháp lý) sự vắng mặt (trong phiên toà)