Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự cao qu
    tính cao thượng, tính cao nhã, tính hào hiệp