Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

newsflash /'nju:zflæ∫/  

  • Danh từ
    (cũng flash)
    tin đặc biệt