Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

newel /'njʊəl/  /'nu:əl/

  • Danh từ
    (ktrúc).
    trụ giữa cầu thang vòng
    trụ cuối ở tay vịn cầu thang