Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

neuromuscular /ˌnɚroʊˈmʌskjəlɚ/  /Brit ˌnjʊrəʊˈmʌskjələ/

  • adjective
    medical :relating to both nerves and muscles
    a neuromuscular disease