Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nettlesome /'netlsəm/  

  • Tính từ
    chọc tức, làm phát cáu
    dễ cáu, dễ tức