Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    Ne-xto (nhân vật trong I-li-át của Hô-me)
    ông già khôn ngoan; người cố vấn già mưu trí