Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    gân (lá cây, cánh sâu bọ)