Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (Mỹ neighboring) (thuộc ngữ)
    bên cạnh, láng giềng
    the neighbouring country
    nước láng giềng