Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

neglectfulness /ni'glektflnis/  

  • Danh từ
    sự xao lãng, sự lơ là