Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nefariousness /ni'feəriəsnis/  

  • Danh từ
    tính ác hiểm
    sự bất chính