Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Ê-cốt) mũi; mỏ; mõm
    đầu ngòi bút, đầu bút chì; vòi, đầu nhọn (của vật gì)

    * Các từ tương tự:
    nebula, nebulae, nebular, nebulose, nebulosity, nebulous