Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tình trạng ở gần
    tình trạng thân cận (bạn bè)