Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (lóng)
  chỉ điểm; mật thám
  Động từ
  (lóng) (thường ở dạng bị động)
  làm bực mình
  cảm thấy bực mình vì bị phớt lờ