Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ (thông tục)+ (nance) /næns/
  người ẻo lả như đàn bà
  người tình dục đồng giới
  Tính từ (thông tục)
  ẻo lả như đàn bà (đàn ông, con trai)
  tình dục đồng giới