Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mythological /,miθə'lɒdʒikl/  

  • Tính từ
    [thuộc] huyền thoại
    như mythical