Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lộn xộn, hỗn độn, bừa bộn, rối loạn
    bẩn thỉu, dơ dáy