Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

musicale /mju:zi'kɑ:l/  

  • Danh từ
    chương trình nhạc (của một buổi dạ hội)
    dạ hội nhạc