Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

munificence /mju:'nifisns/  

  • Danh từ
    tính hào phóng