Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

multiform /'mʌltifɔ:m/  

  • Tính từ
    nhiều dạng, phong phú về hình thức