Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mulishness /'mju:li∫nis/  

  • Danh từ
    tính ương bướng