Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    phạt tiền
    phạt, khấu, tước
    tước của ai cái gì